Programa en PDF

MÒDUL 1. ENERGIA I CONFORT ALS EDIFICIS | 5 ECTS

L’objectiu d’aquest primer mòdul és proporcionar les eines necessàries per a seguir el Màster amb èxit. Les diferents aproximacions a l’energia són fonamentals en aquest mòdul: l’energia al món, energia primària i final, exergia, recursos energètics, energies renovables, etc. Les bases consisteixen en el domini dels principis físics, fisiològics i psicològics que intervenen en el control tèrmic, acústic i lumínic de l’ambient a l’arquitectura. Els coneixements adquirits permetran a l’alumne proposar actuacions sobre el projecte urbà o arquitectònic.

MÒDUL 2. MEDI AMBIENT URBÀ. MATÈRIA, ENERGIA I INFORMACIÓ | 15 ECTS

El nombre i extensió de ciutats i zones urbanitzades en el món va en augment, així com la intervenció humana en l’entorn natural. No obstant, en la creació de nous teixits urbans no sempre es tenen en compte les repercussions en el medi ambient i la vida de les persones. Per això, en els processos de planejament urbà cada cop són més necessaris professionals capaços de donar resposta a requeriments mediambientals des de diferents punts de vista. Els coneixements adquirits en aquest mòdul contribueixen a la formació de tècnics capaços de participar en equips pluridisciplinars que intervenen en el procés de disseny de nous teixits urbans, en concret pel que fa als temes relacionats amb el medi ambient urbà. En finalitzar el mòdul, l’alumne haurà adquirit esperit crític per intervenir en processos de planejament ja que tindrà una visió global dels factors que hi intervenen.

La importància de l’espai públic té un paper estratègic per redefinir noves pautes de comportament a nivell urbà. La tàctica operativa és ampliar l’àmbit d’allò que és possible entre espai públic i espai privat apostant per una ciutat viscuda que es recolzi en la identitat del lloc i les persones. L’estudiant aprendrà a detectar els processos de transformació del territori tangible i quins poden ser els paràmetres per plantejar noves estratègies instrumentals urbanes, creatives i innovadores, adequades a la nova realitat socio-econòmico-cultural. Es tracta de pensar en ciutats obertes, generoses amb els seus usuaris, pensades des de les persones i per a les persones.

MÒDUL 3. CONTROL ENERGÈTIC A L’ARQUITECTURA | 15 ECTS

La incidència del Sol i la quantitat d’energia disponible en cada cas, haurien de ser eines per prendre decisions a nivell urbà i arquitectònic. En aquest mòdul l’estudiant s’inicia en l’ús de diferent software per a la simulació, el càlcul i l’estudi de la radiació solar aplicats a l’arquitectura. Una altra forma d’energia, menys estudiada però no menys important per l’usuari, és l’acústica, tant a les sales com a nivell urbà. En el mòdul s’utilitza software de senzilla aplicació per la simulació de recintes que ajudi a valorar i analitzar les diferents propostes amb les que un arquitecte es pot trobar en situacions quotidianes. Els conceptes teòrics i les pràctiques realitzades preparen l’alumne per a utilitzar les eines més adequades en l’exercici professional.

MÒDUL 4. ENERGIES RENOVABLES A L’ARQUITECTURA | 15 ECTS

El control ambiental a l’arquitectura per mitjans naturals es pot fer mitjançant sistemes passius o sistemes actius. Els sistemes passius són els que estan relacionats directament amb el disseny de l’arquitectura traient el màxim rendiment de les energies de l’entorn. Els sistemes actius són aquells que transformen les energies naturals en energia de servei a l’arquitectura. Aquest és el cas de les energies renovables com l’energia solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica i geotèrmica. La integració amb èxit d’aquests sistemes de captació, emmagatzematge i distribució a l’arquitectura és un repte que cada cop és més necessari afrontar. En aquest mòdul s’estudiaran els dos tipus de sistemes i s’aplicaran en un projecte concret que serà el treball de curs.

MÒDUL 5. TREBALL FINAL DE MÀSTER | 10 ECTS

L’estudiant ha d’elaborar un treball inèdit i individual on pugui fer una síntesi dels coneixements adquirits que s’avalua en una presentació oral, pública davant d’un tribunal.