Programa en PDF

modul1

MÒDUL 1. MEDI AMBIENTE URBÀ: MATERIA, ENERGIA I INFORMACIÓ | 15 ECTS

L’objectiu d’aquest primer mòdul és proporcionar les eines necessàries per a seguir el màster amb èxit. Les diferents aproximacions a l’energia són fonamentals en aquest mòdul: l’energia al món, energia primària i final, exergia, recursos energètics, energies renovables, etc.  Tot això té com a objectiu final una arquitectura que proporcioni confort als usuaris. El coneixement dels principis físics, fisiològics i psicològics que intervenen en el control tèrmic, acústic i lumínic de l’ambient ocuparà les primeres sessions.

En la creació o modificació de teixits urbans no sempre es tenen en compte les repercussions sobre el medi ambient i la vida de les persones. Al acabar el mòdul, l’alumne haurà adquirit l’esperit crític necessari per intervenir en processos de planejament  ja que tindrà una visió global dels factors que intervenen. L’espai públic té un paper estratègic per redefinir noves pautes de comportament a nivell urbà. L’estudiant aprendrà a detectar els processos de transformació i els paràmetres  que influeixen per plantejar noves estratègies instrumentals urbanes, creatives i innovadores, adequades a la nova realitat sòcio-econòmic-cultural. Els coneixements adquirits permetran al alumne proposar actuacions sobre projecte urbà o arquitectònic.

modul2

MÒDUL 2. CONTROL ENERGÈTIC A L’ARQUITECTURA | 10 ECTS

La incidència del Sol i la quantitat d’energia disponible en cada cas, haurien de ser eines per prendre decisions a nivell urbà i arquitectònic. En aquest mòdul l’estudiant s’inicia en l’ús de diferent software per a la simulació, el càlcul i l’estudi de la radiació solar aplicats a l’arquitectura. Una altra forma d’energia, menys estudiada però no menys important per l’usuari, és l’acústica, tant a les sales com a nivell urbà. En el mòdul s’utilitza software de senzilla aplicació per la simulació de recintes que ajudi a valorar i analitzar les diferents propostes amb les que un arquitecte es pot trobar en situacions quotidianes. Els conceptes teòrics i les pràctiques realitzades preparen l’alumne per a utilitzar les eines més adequades en l’exercici professional.

modul3

MÒDULO 3. ENERGIES RENOVABLES A LA ARQUITECTURA  |   10 ECTS

El control ambiental a l’arquitectura per mitjans naturals es pot fer mitjançant sistemes passius o sistemes actius. Els sistemes passius són els que estan relacionats directament amb el disseny de l’arquitectura traient el màxim rendiment de les energies de l’entorn. Els sistemes actius són aquells que transformen les energies naturals en energia de servei a l’arquitectura. Aquest és el cas de les energies renovables com l’energia solar tèrmica, fotovoltaica, eòlica i geotèrmica, que es veuran en aquest mòdul.A l’exercici pràctic s’assentaran les bases per poder afrontar projectes en diferents situacions climàtiques.

modul4

MÓDULO 4. INTEGRACIÓ DE ENERGIES RENOVABLES A LA ARQUITECTURA  |   15 ECTS

La integració de sistemes de captació d’energia solar, emmagatzematge i distribució a l’arquitectura és un repte que cada cop és més necessari afrontar. En aquest mòdul s’aplicaran els coneixements adquirits en mòduls anteriors a un exercici pràctic, en règim de taller, que integrarà els conceptes passius i actius a l’arquitectura. S’abordarà el projecte des del punt de vista climàtic, per obtenir un resultat confortable i que requereixi la menor quantitat d’energia per al seu funcionament.  La presencia i integració en el disseny d’elements generadors  d’energia mitjançant fonts renovables, permetrà abastir al projecte d’energia durant els períodes en que aquesta sigui necessària, així com per usos concrets.

modul5MÒDUL 5. TREBALL FINAL DE MÀSTER | 10 ECTS

L’estudiant ha d’elaborar un treball inèdit i individual on pugui fer una síntesi dels coneixements adquirits que s’avalua en una presentació oral, pública davant d’un tribunal.